The culture of making idols

Ya devi sarvabhuteshu shakti – rupena samsthita Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo ...